Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA ZİYARETÇİLER İÇİN BİLGİLENDİRME

Değerli ziyaretçilerimiz ve çalışanlar, alışveriş merkezimize girişiniz sırasında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Maslak Link Plaza, Ayazağa Mah.No: 3/5 34398 Maslak – İstanbul adresinde mukim Jones Lang LaSalle Mülk Yönetim Hizmetleri Limited Şti. ve Jones Lang Lasalle Gayrimenkul Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (birlikte “JLL” olarak anılacaktır.) ve Point Bornova AVM (Nokta Bornova Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Turizm Gıda San. Ve Tic. A.Ş.) aşağıda belirtilen amaçlarla ve belirtilen kapsamda işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Araç plaka bilgileriniz ve güvenlik kamerası kayıtlarından oluşan kişisel verileriniz, • Alışveriş merkezimizi ziyaretiniz sırasında Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’ten doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının ç bendinde belirtilen veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirmesine dayalı olarak olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Alıcı Gruplar ve Aktarım Amacı

JLL’e sağlayacağınız veriler, yine Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te açıkça öngörülmüş olması nedeniyle, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının ç bendinde belirtilen veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için, talep edilmesi halinde T.C. Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla; ve plaka bilgileriniz ise anlık olarak alışveriş merkeziminizin bağlı olduğu bölgedeki kolluk kuvvetleriyle veya hukuki bir yükümlülük bulunması halinde diğer resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizden araç plaka bilgileriniz alışveriş merkezimizin otopark girişlerindeki kameralar aracılığıyla ve görüntüleriniz ise alışveriş merkezi içerisindeki ve çevresindeki kameralar vasıtasıyla güvenlik kamera kayıtlarının yapılmasıyla elde edilmektedir.

Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
• Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme;
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
• Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme; ve
• Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için yazılı olarak Maslak Link Plaza, Ayazağa Mah.No: 3/5 34398 Maslak – İstanbul adresine veya joneslanglasalle@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine veya sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi olması halinde e-posta adresinizi kullanarak ya da www.jll.com.tr’de yer alan “Bize Ulaşın” başlığı altındaki iletişim bölümümüzde bulunan iletişim kanalları aracılığıyla müracaat edebilirsiniz. Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.